8876IO. BAPT. BENED. TaurinoTaurinoTaurinoTaurinoTaurinoTaurino PatauiumPatauiumPataviumPatauiumPatauiumPatavium .220220220220220220. quæquæquaequæquæquae quiſquequiſquequisquequiſquequiſquequisque confeceritconfeceritconfeceritconfeceritconfeceritconfecerit.
DumDumDumDumDumDum autemautemautemautemautemautem hæchæchaechæchæchaec ſpecularerſpecularerspecularerſpecularerſpecularerspecularer attentiusattentiusattentiusattentiusattentiusattentius, occurritoccurritoccurritoccurritoccurritoccurrit aliusaliusaliusaliusaliusalius ſoluendiſoluendisoluendiſoluendiſoluendisoluendi modusmodusmodusmodusmodusmodus, quamuisquamuisquamuisquamuisquamuisquamuis propropropropropro
lixior

lixior

lixior

lixior

lixior

lixior
.
IsIsIsIsIsIs aũtautemautemaũtautemautem eſteſtesteſteſtest eiuſmodieiuſmodieiusmodieiuſmodieiuſmodieiusmodi. Accipiat̃AccipiaturAccipiaturAccipiat̃AccipiaturAccipiatur medietasmedietasmedietasmedietasmedietasmedietas minorisminorisminorisminorisminorisminoris numerinumerinumerinumerinumerinumeri dierũdierumdierumdierũdierumdierum, nẽpenempenempenẽpenempenempe .444444. cumcumcumcum dimidimidimidimidimidimi
dio

dio

dio

dio

dio

dio
, & perperperperperper .400400400400400400. multipliceturmultipliceturmultipliceturmultipliceturmultipliceturmultiplicetur, productũq́productumqueproductumqueproductũq́productumqueproductumque; perperperperperper maiorẽmaioremmaioremmaiorẽmaioremmaiorem numerumnumerumnumerumnumerumnumerumnumerum diuidemusdiuidemusdividemusdiuidemusdiuidemusdividemus ſcilicetſcilicetscilicetſcilicetſcilicetscilicet
11

11

11

11

11

11
. exexexexexex quoquoquoquoquoquo dabunturdabunturdabunturdabunturdabunturdabuntur .163163163163163163. cumcumcumcumcumcum .777777. vndecimisvndecimisundecimisvndecimisvndecimisundecimis, quoquoquoquoquoquo prouenienteprouenienteprovenienteprouenienteprouenienteproveniente èèeèèe dimidiodimidiodimidiodimidiodimidiodimidio millia-
riorũ
millia-
riorum
millia-
riorum
millia-
riorũ
millia-
riorum
millia-
riorum
itinerisitinerisitinerisitinerisitinerisitineris .200200200200200200. detractodetractodetractodetractodetractodetracto, & preſiduũpreſiduumpresiduumpreſiduũpreſiduumpresiduum nẽpenempenempenẽpenempenempe .363636363636. cumcumcumcum .444444. vndecimisvndecimisundecimisvndecimisvndecimisundecimis multiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicato propropropropropro
ductoq́ductoqueductoqueductoq́ductoqueductoque; diuiſodiuiſodivisodiuiſodiuiſodiviso perperperper ſummãſummamsummamſummãſummamsummam dimidijdimidijdimidiidimidijdimidijdimidii itinerisitinerisitinerisitinerisitinerisitineris .200200200200200200. cumcumcumcum primoprimoprimoprimoprimoprimo prouẽtuprouentuproventuprouẽtuprouentuproventu .163163163163163163. etetetetetet .777777. vndecimisvndecimisundecimisvndecimisvndecimisundecimis
nẽpenempenempenẽpenempenempe perperperper .363363363363363363. ctctctctctct .777777. vndecimasvndecimasundecimasvndecimasvndecimasundecimas partespartespartespartespartespartes ꝓuenietprouenietprovenietꝓuenietprouenietproveniet .161616161616. cumcumcumcum .444444. vndecimisvndecimisundecimisvndecimisvndecimisundecimis, quoquoquoquoquoquo cõiunctoconiunctoconiunctocõiunctoconiunctoconiuncto pripripripripripri
mo

mo

mo

mo

mo

mo
ꝓueniẽtiprouenientiprovenientiꝓueniẽtiprouenientiprovenienti, primusprimusprimusprimusprimusprimus .180180180180180180. milliariamilliariamilliariamilliariamilliariamilliaria cõfeceritconfeceritconfeceritcõfeceritconfeceritconfecerit, quæquæquaequæquæquae èèeèèe .400400400400400400. detractadetractadetractadetractadetractadetracta ſupereruntſupereruntsupereruntſupereruntſupereruntsupererunt .220220220220220220.
pro

pro

pro

pro

pro

pro
itinereitinereitinereitinereitinereitinere ſecundiſecundisecundiſecundiſecundisecundi, quiquiquiquiquiqui .999999. diebusdiebusdiebusdiebusdiebusdiebus iteriteriteriteriteriter abſoluitabſoluitabsoluitabſoluitabſoluitabsoluit.
AdAdAdAdAdAd hæchæchaechæchæchaec ſiſisiſiſisi tempustempustempustempustempustempus ſcireſcirescireſcireſcirescire velimusvelimusvelimusvelimusvelimusvelimus
eius

eius

eius

eius

eius

eius
, quiquiquiquiquiqui .111111111111. diebusdiebusdiebusdiebusdiebusdiebus appellitappellitappellitappellitappellitappellit, multiplicabimusmultiplicabimusmultiplicabimusmultiplicabimusmultiplicabimusmultiplicabimus .111111111111. cumcumcumcumcumcum .180180180180180180. productumq́productumqueproductumqueproductumq́productumqueproductumque; perperperperperper .400400400400400400.
partiemur

partiemur

partiemur

partiemur

partiemur

partiemur
, prouenientq́prouenientqueprovenientqueprouenientq́prouenientqueprovenientque; paulominuspaulominuspaulominuspaulominuspaulominuspaulominus, quamquamquamquamquamquam quinquequinquequinquequinquequinquequinque diesdiesdiesdiesdiesdies, nempenempenempenempenempenempe .444444. cumcumcumcumcumcum .222222222222. horishorishorishorishorishoris
et

et

et

et

et

et
.484848484848. minutisminutisminutisminutisminutisminutis, quodquodquodquodquodquod tempustempustempustempustempustempus vtriquevtriqueutriquevtriquevtriqueutrique viatoriviatoriviatoriviatoriviatoriviatori inſeruietinſeruietinseruietinſeruietinſeruietinseruiet, quandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidem idipſumidipſumidipsumidipſumidipſumidipsum propropropropropro
uenit

uenit

uenit

uenit

uenit

uenit
multiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicato .220220220220220220. perperperperperper .999999. productoq́productoqueproductoqueproductoq́productoqueproductoque; perperperperperper .400400400400400400. diuiſodiuiſodivisodiuiſodiuiſodiviso.
HuiusHuiusHuiusHuiusHuiusHuius autemautemautemautemautemautem, quiquiquiquiquiqui ààaààa memememememe pręſcribiturpręſcribiturpraescribiturpręſcribiturpręſcribiturpraescribitur modimodimodimodimodimodi, ſpeculatioſpeculatiospeculatioſpeculatioſpeculatiospeculatio talistalistalistalistalistalis eſteſtesteſteſtest. DuoDuoDuoDuoDuoDuo terminiterminiterminiterminiterminitermini duabusduabusduabusduabusduabusduabus
rectis

rectis

rectis

rectis

rectis

rectis
lineislineislineislineislineislineis æqualibusæqualibusaequalibusæqualibusæqualibusaequalibus, & parallelisparallelisparallelisparallelisparallelisparallelis interinterinterinterinterinter ſeſeseſeſese .bbbbbb.pppppp. etetetetetet .dddddd.qqqqqq. ſignificenturſignificentursignificenturſignificenturſignificentursignificentur, quæquæquaequæquæquae alijsalijsaliisalijsalijsaliis dua-
bus
dua-
bus
dua-
bus
dua-
bus
dua-
bus
dua-
bus
.bbbbbb.dddddd. etetetetetet .qqqqqq.pppppp. coniungant̃coniunganturconiunganturconiungant̃coniunganturconiungantur, quęquęquaequęquęquae parallelæparallelæparallelaeparallelæparallelæparallelae & æqualesæqualesaequalesæqualesæqualesaequales erunterunterunterunterunterunt exexexexexex .333333333333. primiprimiprimiprimiprimiprimi, quibusquibusquibusquibusquibusquibus ſigniſignisigniſigniſignisigni
ficentur

ficentur

ficentur

ficentur

ficentur

ficentur
duoduoduoduoduoduo itineraitineraitineraitineraitineraitinera.
ViatorViatorViatorViatorViatorViator primusprimusprimusprimusprimusprimus quidemquidemquidemquidemquidemquidem lentiorlentiorlentiorlentiorlentiorlentior ààaààa. bbbbbb inininininin .dddddd. velociorvelociorvelociorvelociorvelociorvelocior ààaààa .qqqqqq. inininininin .pppppp. IamIamIamIamIamIam
ſumatur

ſumatur

sumatur

ſumatur

ſumatur

sumatur
punctũpunctumpunctumpunctũpunctumpunctum mediummediummediummediummediummedium .qqqqqq.pppppp. ſitq́ſitquesitqueſitq́ſitquesitque; .kkkkkk. & abababababab ipſoipſoipsoipſoipſoipso adadadadadad .bbbbbb.dddddd. ducaturducaturducaturducaturducaturducatur .kkkkkk.iiiiii. parallelaparallelaparallelaparallelaparallelaparallela .dddddd.qqqqqq. autautautautautaut
bbbbbb.pppppp. quodquodquodquodquodquod idemidemidemidemidemidem eſteſtesteſteſtest, exexexexexex quoquoquoquoquoquo .bbbbbb.iiiiii. æqualisæqualisaequalisæqualisæqualisaequalis eriteriteriteriteriterit .pppppp.kkkkkk. exexexexexex .343434343434. primiprimiprimiprimiprimiprimi, hochochochochochoc eſteſtesteſteſtest .qqqqqq.kkkkkk. certiq́certiquecertiquecertiq́certiquecertique; eri-
mus
eri-
mus
eri-
mus
eri-
mus
eri-
mus
eri-
mus
primumprimumprimumprimumprimumprimum viatoremviatoremviatoremviatoremviatoremviatorem .qqqqqq.pppppp. inininininin dimidiodimidiodimidiodimidiodimidiodimidio itinerisitinerisitinerisitinerisitinerisitineris .qqqqqq.kkkkkk. occurrereoccurrereoccurrereoccurrereoccurrereoccurrere nonnonnonnonnonnon potuiſſepotuiſſepotuissepotuiſſepotuiſſepotuisse viatoriviatoriviatoriviatoriviatoriviatori ipipipipipip
ſius

ſius

sius

ſius

ſius

sius
.bbbbbb.iiiiii. quandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidemquandoquidem eoeoeoeoeoeo temporetemporetemporetemporetemporetempore, quoquoquoquoquoquo isisisisisis, quiquiquiquiquiqui ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius .qqqqqq.pppppp. moueturmoueturmoveturmoueturmoueturmovetur perperperperperper .qqqqqq.kkkkkk. (cumcumcumcumcumcum ſitſitsitſitſitsit
altero

altero

altero

altero

altero

altero
velociorvelociorvelociorvelociorvelociorvelocior) quiquiquiquiquiqui perperperperperper .bbbbbb.dddddd. nondumnondumnondumnondumnondumnondum perueneritperueneritperveneritperueneritperueneritpervenerit adadadadadad .iiiiii: SitSitSitSitSitSit itaqueitaqueitaqueitaqueitaqueitaque punctumpunctumpunctumpunctumpunctumpunctum .cccccc. inininininin quoquoquoquoquoquo
lentior

lentior

lentior

lentior

lentior

lentior
reperiturreperiturreperiturreperiturreperiturreperitur, dumdumdumdumdumdum velociorvelociorvelociorvelociorvelociorvelocior eſteſtesteſteſtest inininininin .kkkkkk. exexexexexex quoquoquoquoquoquo certicerticerticerticerticerti erimuserimuserimuserimuserimuserimus eoseoseoseoseoseos interinterinterinterinterinter .cccccc. etetetetetet .iiiiii. ſibiſibisibiſibiſibisibi in-
uicem
in-
uicem
in-
uicem
in-
uicem
in-
uicem
in-
uicem
obuiaturosobuiaturosobuiaturosobuiaturosobuiaturosobuiaturos eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse.
CogitoCogitoCogitoCogitoCogitoCogito deindedeindedeindedeindedeindedeinde rectamrectamrectamrectamrectamrectam lineamlineamlineamlineamlineamlineam ductamductamductamductamductamductam .kkkkkk.cccccc. & utututututut ſeſeseſeſese habethabethabethabethabethabet .iiiiii.
c

c

c

c

c

c
.
adadadadadad .cccccc.bbbbbb. itaitaitaitaitaita cogitocogitocogitocogitocogitocogito ſeſeseſeſese haberehaberehaberehaberehaberehabere. uuuuuu .kkkkkk. adadadadadad .kkkkkk.qqqqqq. & ààaààa punctopunctopunctopunctopunctopuncto .uuuuuu. adadadadadad .iiiiii. ducoducoducoducoducoduco .uuuuuu.iiiiii. quæquæquaequæquæquae, vtvtutvtvtut manifemanifemanifemanifemanifemanife
ſtum

ſtum

stum

ſtum

ſtum

stum
eſteſtesteſteſtest, lineamlineamlineamlineamlineamlineam .kkkkkk.cccccc. inininininin punctopunctopunctopunctopunctopuncto .eeeeee. interſecabitinterſecabitintersecabitinterſecabitinterſecabitintersecabit, ààaààa quoquoquoquoquoquo cumcumcumcumcumcum fueritfueritfueritfueritfueritfuerit ductaductaductaductaductaducta .eeeeee.oooooo.nnnnnn. parallelaparallelaparallelaparallelaparallelaparallela
kkkkkk.iiiiii. habebimushabebimushabebimushabebimushabebimushabebimus .oooooo.nnnnnn. eaeaeaeaeaea ſcilicetſcilicetscilicetſcilicetſcilicetscilicet punctapunctapunctapunctapunctapuncta, quibusquibusquibusquibusquibusquibus occurruntoccurruntoccurruntoccurruntoccurruntoccurrunt ſibijpſisſibijpſissibiipsisſibijpſisſibijpſissibiipsis, namnamnamnamnamnam cumcumcumcumcumcum ſicſicsicſicſicsic ſeſeseſeſese hahahahahaha
beat

beat

beat

beat

beat

beat
.qqqqqq.kkkkkk. adadadadadad .kkkkkk.uuuuuu. vtvtutvtvtut .bbbbbb.cccccc. adadadadadad .cccccc.iiiiii. etetetetetet .kkkkkk.uuuuuu. adadadadadad .kkkkkk.nnnnnn. vtvtutvtvtut .cccccc.iiiiii. adadadadadad .cccccc.oooooo. exexexexexex ſimilitudineſimilitudinesimilitudineſimilitudineſimilitudinesimilitudine manifeſtamanifeſtamanifestamanifeſtamanifeſtamanifesta
triangulorum

triangulorum

triangulorum

triangulorum

triangulorum

triangulorum
, exexexexexex æqualitateæqualitateaequalitateæqualitateæqualitateaequalitate proportionumproportionumproportionumproportionumproportionumproportionum ſicſicsicſicſicsic ſeſeseſeſese habebithabebithabebithabebithabebithabebit .qqqqqq.kkkkkk. adadadadadad .kkkkkk.nnnnnn. vtvtutvtvtut .bbbbbb.cccccc. adadadadadad .cccccc.oooooo.
& permutandopermutandopermutandopermutandopermutandopermutando itaitaitaitaitaita .kkkkkk.qqqqqq. adadadadadad .bbbbbb.cccccc. vtvtutvtvtut .kkkkkk.nnnnnn. adadadadadad .cccccc.oooooo. & cumcumcumcumcumcum .qqqqqq.kkkkkk. etetetetetet .bbbbbb.cccccc. ſpatiaſpatiaspatiaſpatiaſpatiaspatia ſintſintsintſintſintsint tempori-
bus
tempori-
bus
tempori-
bus
tempori-
bus
tempori-
bus
tempori-
bus
æqualibusæqualibusaequalibusæqualibusæqualibusaequalibus confectaconfectaconfectaconfectaconfectaconfecta, itaqueitaqueitaqueitaqueitaqueitaque ſpatiaſpatiaspatiaſpatiaſpatiaspatia .kkkkkk.nnnnnn. etetetetetet .cccccc.oooooo. exexexexexex communicommunicommunicommunicommunicommuni ſcientiaſcientiascientiaſcientiaſcientiascientia temporibustemporibustemporibustemporibustemporibustemporibus
æqualibus

æqualibus

aequalibus

æqualibus

æqualibus

aequalibus
conficienturconficienturconficienturconficienturconficienturconficientur.
QuareQuareQuareQuareQuareQuare rectèrectèrecterectèrectèrecte dicimusdicimusdicimusdicimusdicimusdicimus, ſiſisiſiſisi tottottottottottot diebusdiebusdiebusdiebusdiebusdiebus ààaààa .bbbbbb. inininininin .dddddd. aliquisaliquisaliquisaliquisaliquisaliquis peruenitperuenitpervenitperuenitperuenitpervenit, quotquotquotquotquotquot milliariamilliariamilliariamilliariamilliariamilliaria inininininin didididididi
midio

midio

midio

midio

midio

midio
temporistemporistemporistemporistemporistemporis alteriusalteriusalteriusalteriusalteriusalterius viatorisviatorisviatorisviatorisviatorisviatoris idemidemidemidemidemidem conficietconficietconficietconficietconficietconficiet?
exexexexexex quoquoquoquoquoquo exexexexexex regularegularegularegularegularegula dededededede tribustribustribustribustribustribus quamquamquamquamquamquam
primum

primum

primum

primum

primum

primum
iteriteriteriteriteriter .bbbbbb.cccccc. cognoſciturcognoſciturcognosciturcognoſciturcognoſciturcognoscitur, quoquoquoquoquoquo exexexexexex dimidiodimidiodimidiodimidiodimidiodimidio itinerisitinerisitinerisitinerisitinerisitineris detractodetractodetractodetractodetractodetracto, remanetremanetremanetremanetremanetremanet .cccccc.iiiiii. cognicognicognicognicognicogni
tus

tus

tus

tus

tus

tus
, ſedſedsedſedſedsed cumcumcumcumcumcum probauerimusprobauerimusprobaverimusprobauerimusprobauerimusprobaverimus .qqqqqq.kkkkkk. adadadadadad .kkkkkk.nnnnnn. hochochochochochoc eſteſtesteſteſtest .iiiiii.oooooo. (cumcumcumcumcumcum ſintſintsintſintſintsint æqualesæqualesaequalesæqualesæqualesaequales interinterinterinterinterinter ſeſeseſeſese, exexexexexex .343434343434
primi

primi

primi

primi

primi

primi
) itaitaitaitaitaita ſeſeseſeſese haberehaberehaberehaberehaberehabere. vtvtutvtvtut .bbbbbb.cccccc. adadadadadad .cccccc.oooooo. permutandopermutandopermutandopermutandopermutandopermutando ſicſicsicſicſicsic ſeſeseſeſese habebithabebithabebithabebithabebithabebit .qqqqqq.kkkkkk. adadadadadad .bbbbbb.cccccc. vtvtutvtvtut .iiiiii.oooooo. adadadadadad .
o

o

o

o

o

o
.cccccc.
& cõponendocomponendocomponendocõponendocomponendocomponendo .qqqqqq.kkkkkk. etetetetetet .bbbbbb.cccccc. adadadadadad .bbbbbb.cccccc. vtvtutvtvtut .iiiiii.cccccc. adadadadadad .cccccc.oooooo.
quarequarequarequarequarequare rectèrectèrecterectèrectèrecte dicimusdicimusdicimusdicimusdicimusdicimus ſiſisiſiſisi ſummaſummasummaſummaſummasumma .qqqqqq.
k

k

k

k

k

k
.
cumcumcumcumcumcum .bbbbbb.cccccc. datdatdatdatdatdat .bbbbbb.cccccc. quidquidquidquidquidquid dabitdabitdabitdabitdabitdabit .iiiiii.cccccc?
nempenempenempenempenempenempe dabitdabitdabitdabitdabitdabit .cccccc.oooooo. quoquoquoquoquoquo coniunctoconiunctoconiunctoconiunctoconiunctoconiuncto cumcumcumcumcumcum .bbbbbb.cccccc. cogno-
ſcitur
cogno-
ſcitur
cogno-
scitur
cogno-
ſcitur
cogno-
ſcitur
cogno-
scitur
.bbbbbb.oooooo. quoquoquoquoquoquo .bbbbbb.oooooo. detractodetractodetractodetractodetractodetracto exexexexexex .bbbbbb.dddddd. remanetremanetremanetremanetremanetremanet cognituscognituscognituscognituscognituscognitus .oooooo.dddddd. nempenempenempenempenempenempe .qqqqqq.nnnnnn. illiilliilliilliilliilli æqualisæqualisaequalisæqualisæqualisaequalis
ex

ex

ex

ex

ex

ex
.343434343434. prædictaprædictapraedictaprædictaprædictapraedicta.
GratiaGratiaGratiaGratiaGratiaGratia veròveròveroveròveròvero tẽporistemporistemporistẽporistemporistemporis patetpatetpatetpatetpatetpatet nosnosnosnosnosnos rectèrectèrecterectèrectèrecte diceredicerediceredicerediceredicere ſiſisiſiſisi .bbbbbb.dddddd. tottottottottottot diebusdiebusdiebusdiebusdiebusdiebus abſoluiabſoluiabsoluiabſoluiabſoluiabsolui
tur

tur

tur

tur

tur

tur
, autautautautautaut etiametiametiametiametiametiam .qqqqqq.pppppp: quoquoquoquoquoquo .bbbbbb.oooooo. autautautautautaut .qqqqqq.nnnnnn. abſolueturabſolueturabsolueturabſolueturabſolueturabsoluetur.
VtVtUtVtVtUt autemautemautemautemautemautem adadadadadad ſpeculationemſpeculationemspeculationemſpeculationemſpeculationemspeculationem regulæregulæregulaeregulæregulæregulae antiquorumantiquorumantiquorumantiquorumantiquorumantiquorum deueniamusdeueniamusdeveniamusdeueniamusdeueniamusdeveniamus, cogitemuscogitemuscogitemuscogitemuscogitemuscogitemus pri-
mum
pri-
mum
pri-
mum
pri-
mum
pri-
mum
pri-
mum
viatoremviatoremviatoremviatoremviatoremviatorem ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius .qqqqqq.pppppp. velocioremvelocioremvelocioremvelocioremvelocioremvelociorem eoeoeoeoeoeo, quiquiquiquiquiqui perperperperperper .bbbbbb.dddddd. iteriteriteriteriteriter agitagitagitagitagitagit, tantotantotantotantotantotanto temporetemporetemporetemporetemporetempore præpræpraepræpræprae
tergredi

tergredi

tergredi

tergredi

tergredi

tergredi
.pppppp. quantoquantoquantoquantoquantoquanto alteralteralteralteralteralter .bbbbbb.dddddd. abſoluitabſoluitabsoluitabſoluitabſoluitabsoluit.
IsIsIsIsIsIs autemautemautemautemautemautem adadadadadad .gggggg. pertingatpertingatpertingatpertingatpertingatpertingat, exexexexexex quoquoquoquoquoquo eademeademeademeademeademeadem pro-
portio
pro-
portio
pro-
portio
pro-
portio
pro-
portio
pro-
portio
ſpacijſpacijspaciiſpacijſpacijspacii .qqqqqq.gggggg. adadadadadad .qqqqqq.pppppp. hochochochochochoc eſteſtesteſteſtest .bbbbbb.dddddd. dabiturdabiturdabiturdabiturdabiturdabitur, quæquæquaequæquæquae temporistemporistemporistemporistemporistemporis quoquoquoquoquoquo .bbbbbb.dddddd. abſoluiturabſoluiturabsoluiturabſoluiturabſoluiturabsoluitur abababababab