13
IOIOIOIOIOIO. BAPTISTAEBAPTISTAEBAPTISTAEBAPTISTAEBAPTISTAEBAPTISTAE
BENEDICTI

BENEDICTI

BENEDICTI

BENEDICTI

BENEDICTI

BENEDICTI

PATRITII

PATRITII

PATRITII

PATRITII

PATRITII

PATRITII
VENETIVENETIVENETIVENETIVENETIVENETI
SERENISS

SERENISS

SERENISS

SERENISS

SERENISS

SERENISS
. CARCARCARCARCARCAR. EMEMEMEMEMEM.
ALLOBROGVM

ALLOBROGVM

ALLOBROGUM

ALLOBROGVM

ALLOBROGVM

ALLOBROGUM
DVCISDVCISDUCISDVCISDVCISDUCIS
PHILOSOPHI

PHILOSOPHI

PHILOSOPHI

PHILOSOPHI

PHILOSOPHI

PHILOSOPHI
.
TheoremataTheoremataTheoremataTheoremataTheoremataTheoremata ArithmeticaArithmeticaArithmeticaArithmeticaArithmeticaArithmetica.
PRaeclarePRaeclarePRaeclarePRaeclarePRaeclarePRaeclare multamultamultamultamultamulta veteresveteresveteresveteresveteresveteres mathematicimathematicimathematicimathematicimathematicimathematici philoſophiphiloſophiphilosophiphiloſophiphiloſophiphilosophi dededededede nu­
meris
nu­
meris
nu­
meris
nu­
meris
nu­
meris
nu­
meris
eorumq́ueeorumq́ueeorumqueeorumq́ueeorumq́ueeorumque effectibuseffectibuseffectibuseffectibuseffectibuseffectibus excogitataexcogitataexcogitataexcogitataexcogitataexcogitata poſterispoſterisposterispoſterispoſterisposteris tradide-
runt
tradide-
runt
tradide-
runt
tradide-
runt
tradide-
runt
tradide-
runt
, quorumquorumquorumquorumquorumquorum cumcumcumcumcumcum vixvixvixvixvixvix vllamvllamullamvllamvllamullam rationemrationemrationemrationemrationemrationem reddiderintreddiderintreddiderintreddiderintreddiderintreddiderint, autautautautautaut
certè

certè

certe

certè

certè

certe
perperperperperper exiguamexiguamexiguamexiguamexiguamexiguam, occaſioneoccaſioneoccasioneoccaſioneoccaſioneoccasione diuerſorumdiuerſorumdiversorumdiuerſorumdiuerſorumdiversorum problematumproblematumproblematumproblematumproblematumproblematum
mihi

mihi

mihi

mihi

mihi

mihi
ààaààa SereniſſimoSereniſſimoSerenissimoSereniſſimoSereniſſimoSerenissimo SabaudiæSabaudiæSabaudiaeSabaudiæSabaudiæSabaudiae DuceDuceDuceDuceDuceDuce propoſitorumpropoſitorumpropositorumpropoſitorumpropoſitorumpropositorum præbi-
ta
præbi-
ta
praebi-
ta
præbi-
ta
præbi-
ta
praebi-
ta
, dededededede ijsijsiisijsijsiis quæquæquaequæquæquae abababababab antiquisantiquisantiquisantiquisantiquisantiquis propoſitapropoſitapropositapropoſitapropoſitaproposita fueruntfueruntfueruntfueruntfueruntfuerunt contemplandacontemplandacontemplandacontemplandacontemplandacontemplanda
nonnulla

nonnulla

nonnulla

nonnulla

nonnulla

nonnulla
occurreruntoccurreruntoccurreruntoccurreruntoccurreruntoccurrerunt, quæquæquaequæquæquae poſteritatipoſteritatiposteritatipoſteritatipoſteritatiposteritati comendarecomendarecomendarecomendarecomendarecomendare nonnonnonnonnonnon
inutile

inutile

inutile

inutile

inutile

inutile
arbitratusarbitratusarbitratusarbitratusarbitratusarbitratus fumfumfumfumfumfum, nenenenenene haehae meæmeæmeaemeæmeæmeae cogitationescogitationescogitationescogitationescogitationescogitationes intercide-
rent
intercide-
rent
intercide-
rent
intercide-
rent
intercide-
rent
intercide-
rent
, & occaſionemoccaſionemoccasionemoccaſionemoccaſionemoccasionem præberempræberempraeberempræberempræberempraeberem quamplurimisquamplurimisquamplurimisquamplurimisquamplurimisquamplurimis abſtruſaabſtruſaabstrusaabſtruſaabſtruſaabstrusa hęchęchaechęchęchaec
indagandi

indagandi

indagandi

indagandi

indagandi

indagandi
, quæquæquaequæquæquae problematibusproblematibusproblematibusproblematibusproblematibusproblematibus & thæorematibusthæorematibusthaeorematibusthæorematibusthæorematibusthaeorematibus inuolutainuolutainuolutainuolutainuolutainuoluta, vixvixvixvixvixvix aliquemaliquemaliquemaliquemaliquemaliquem quiquiquiquiquiqui euol-
ueret
euol-
ueret
evol-
ueret
euol-
ueret
euol-
ueret
evol-
ueret
nactanactanactanactanactanacta funtfuntfuntfuntfuntfunt.
InterInterInterInterInterInter cæteracæteracaeteracæteracæteracaetera veroveroveroveroverovero ààaààa memememememe queſitaqueſitaquesitaqueſitaqueſitaquesita, hochochochochochoc fuitfuitfuitfuitfuitfuit theorematheorematheorematheorematheorematheorema.
THEOREMATHEOREMATHEOREMATHEOREMATHEOREMATHEOREMA PRIMVMPRIMVMPRIMUMPRIMVMPRIMVMPRIMUM.
INterrogavitINterrogavitINterrogavitINterrogavitINterrogavitINterrogavit memememememe SereniſſimusSereniſſimusSerenissimusSereniſſimusSereniſſimusSerenissimus DuxDuxDuxDuxDuxDux SabaudiæSabaudiæSabaudiaeSabaudiæSabaudiæSabaudiae, quaquaquaquaquaqua rationerationerationerationerationeratione cognoſcicognoſcicognoscicognoſcicognoſcicognosci poſ-
ſet
poſ-
ſet
pos-
set
poſ-
ſet
poſ-
ſet
pos-
set
ſcientificèſcientificèscientificeſcientificèſcientificèscientifice & ſpeculatiueſpeculatiuespeculativeſpeculatiueſpeculatiuespeculative (vtvtutvtvtut diciturdiciturdiciturdiciturdiciturdicitur) productumproductumproductumproductumproductumproductum exexexexexex duobusduobusduobusduobusduobusduobus fractisfractisfractisfractisfractisfractis numerisnumerisnumerisnumerisnumerisnumeris,
quolibet

quolibet

quolibet

quolibet

quolibet

quolibet
producentiumproducentiumproducentiumproducentiumproducentiumproducentium minusminusminusminusminusminus eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse.
CuiCuiCuiCuiCuiCui reſpondireſpondirespondireſpondireſpondirespondi, mentementementementementemente & cogitationecogitationecogitationecogitationecogitationecogitatione conci-
piendum
conci-
piendum
conci-
piendum
conci-
piendum
conci-
piendum
conci-
piendum
eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse fractosfractosfractosfractosfractosfractos producentesproducentesproducentesproducentesproducentesproducentes cumcumcumcumcumcum fractisfractisfractisfractisfractisfractis productisproductisproductisproductisproductisproductis, nonnonnonnonnonnon vniusvniusuniusvniusvniusunius eiuſdemq́ueeiuſdemq́ueeiusdemqueeiuſdemq́ueeiuſdemq́ueeiusdemque na-
turæ
na-
turæ
na-
turae
na-
turæ
na-
turæ
na-
turae
eſſeeſſeesseeſſeeſſeesse, imòimòimoimòimòimo longèlongèlongelongèlongèlonge diuerfædiuerfædiverfaediuerfædiuerfædiverfae.
ExempliExempliExempliExempliExempliExempli gratiagratiagratiagratiagratiagratia, fractisfractisfractisfractisfractisfractis numerisnumerisnumerisnumerisnumerisnumeris propofitispropofitispropofitispropofitispropofitispropofitis .aaaaaa.iiiiii. etetetetetet .aaaaaa.cccccc. quorumquorumquorumquorumquorumquorum integriintegriintegriintegriintegriintegri ſintſintsintſintſintsint .aaaaaa.
b

b

b

b

b

b
.
etetetetetet .aaaaaa.dddddd. quiquiquiquiquiqui tanquamtanquamtanquamtanquamtanquamtanquam lineælineælineaelineælineælineae cogitenturcogitenturcogitenturcogitenturcogitenturcogitentur, apertumapertumapertumapertumapertumapertum fanèfanèfanefanèfanèfane eſſeteſſetesseteſſeteſſetesset productumproductumproductumproductumproductumproductum .cccccc.iiiiii. fu-
perficiale
fu-
perficiale
fu-
perficiale
fu-
perficiale
fu-
perficiale
fu-
perficiale
futurumfuturumfuturumfuturumfuturumfuturum, quodquodquodquodquodquod nomennomennomennomennomennomen caperetcaperetcaperetcaperetcaperetcaperet ààaààa productoproductoproductoproductoproductoproducto ſuperficialiſuperficialisuperficialiſuperficialiſuperficialisuperficiali .dddddd.bbbbbb. generatogeneratogeneratogeneratogeneratogenerato exexexexexex
vno

vno

uno

vno

vno

uno
inininininin aliudaliudaliudaliudaliudaliud totorumtotorumtotorumtotorumtotorumtotorum lineariumlineariumlineariumlineariumlineariumlinearium, namnamnamnamnamnam ſiſisiſiſisi conſtituereturconſtituereturconstituereturconſtituereturconſtituereturconstitueretur .aaaaaa.iiiiii. octauumoctauumoctavumoctauumoctauumoctavum ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius .aaaaaa.bbbbbb. etetetetetet .aaaaaa.
c

c

c

c

c

c
.
dimidiumdimidiumdimidiumdimidiumdimidiumdimidium .aaaaaa.dddddd. multiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicatomultiplicato .aaaaaa.iiiiii. cumcumcumcumcumcum .aaaaaa.cccccc. producereturproducereturproducereturproducereturproducereturproduceretur fextumdecimumfextumdecimumfextumdecimumfextumdecimumfextumdecimumfextumdecimum ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius .
d

d

d

d

d

d
.bbbbbb
.
QuareQuareQuareQuareQuareQuare .dddddd.bbbbbb. eſſeteſſetesseteſſeteſſetesset totumtotumtotumtotumtotumtotum relatiuũrelatiuumrelativumrelatiuũrelatiuumrelativum ipſiusipſiusipsiusipſiusipſiusipsius .cccccc.iiiiii. nonnonnonnonnonnon aliquodaliquodaliquodaliquodaliquodaliquod totumtotumtotumtotumtotumtotum producentiumproducentiumproducentiumproducentiumproducentiumproducentium.
MirumMirumMirumMirumMirumMirum itaqueitaqueitaqueitaqueitaqueitaque nonnonnonnonnonnon eſteſtesteſteſtest ſiſisiſiſisi productumproductumproductumproductumproductumproductum .cccccc.iiiiii. minusminusminusminusminusminus videaturvideaturvideaturvideaturvideaturvideatur fuisfuisfuisfuisfuisfuis producentibusproducentibusproducentibusproducentibusproducentibusproducentibus, cumcumcumcumcumcum
toto

toto

toto

toto

toto

toto
, diuerſædiuerſædiversaediuerſædiuerſædiversae naturænaturænaturaenaturænaturænaturae ààaààa primisprimisprimisprimisprimisprimis conferaturconferaturconferaturconferaturconferaturconferatur, fractumfractumfractumfractumfractumfractum fiquidemfiquidemfiquidemfiquidemfiquidemfiquidem abababababab integrointegrointegrointegrointegrointegro eiuſdemeiuſdemeiusdemeiuſdemeiuſdemeiusdem
naturæ

naturæ

naturae

naturæ

naturæ

naturae
, linearislinearislinearislinearislinearislinearis, ſuperficialisſuperficialissuperficialisſuperficialisſuperficialissuperficialis, autautautautautaut corporeæcorporeæcorporeaecorporeæcorporeæcorporeae denominaturdenominaturdenominaturdenominaturdenominaturdenominatur.
QuòdQuòdQuodQuòdQuòdQuod ſiſisiſiſisi ampliorisampliorisampliorisampliorisampliorisamplioris cognitioniscognitioniscognitioniscognitioniscognitioniscognitionis gratiagratiagratiagratiagratiagratia exexexexexex ſcientiæſcientiæscientiaeſcientiæſcientiæscientiae præceptispræceptispraeceptispræceptispræceptispraeceptis ſpeculariſpecularispeculariſpeculariſpecularispeculari volueritvolueritvolueritvolueritvolueritvoluerit a@a@a@a@a@a@